Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Inge Guldal ApS. CVR nr. 38403559. c/o Inge Guldal, Rothesgade 21.2.th. 2100 København Ø. Vi kan kontaktes på telefon 2022 5720 eller mail: inge@ingeguldal.dk

HVEM KAN DELTAGE PÅ KURSERNE?
Der er to typer kurser; den første er kurser for alle – her kan alle over 18 år deltage. Og så er der kurser specifikt for psykologer og psykologistuderende; på disse kurser gives der merit til psykologernes specialistuddannelser.
På disse kurser kan andre akademikere, f.eks. læger, psykiatere, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker og lignende deltage. Der kan dog højst deltage 25% andre akademikere end psykologer på hvert kursus, da der ellers ikke gives merit til psykologernes specialistuddannelse. Af hensyn til kursernes godkendelse skal alle ikke-psykologer kontakte os for at få lov til at deltage på kurset, før de køber det, da der kun er tre til fire pladser til andre akademikere på hvert kursus.

KURSUSTILMELDING OG TILMELDINGSFRIST
Køb af plads(er) på kurser sker ved betaling via websitet www.ingeguldal.dk.

Du betaler det fulde kursusbeløb ved tilmeldingen, hvorefter en bekræftelse af din deltagelse på kurset straks fremsendes til din e-mail adresse. Hvert kursus har en specificeret tilmeldingsfrist, der ligger ca. en måned før kurset afholdes. Antallet af tilmeldte på denne dato vil være afgørende for, om kurset gennemføres. Man kan foretage en eftertilmelding efter tilmeldingsfristen, såfremt der fortsat er ledige pladser på kurset.

Hvis du har tilmeldt dig og dermed betalt for deltagelse på et kursus, der viser sig at være overbooket, tilbagebetaler vi naturligvis din kursusafgift 100%. I givet fald skal vi bruge dit registrerings- og kontonummer, så vi kan overføre pengene til dig. Overbookning vil være teknisk mulig, hvis der kun er en enkelt ledig plads på et kursus og to deltagere betaler for den på samme tidspunkt.

BETALINGSBETINGELSER
Kursusafgiften opkræves ved bestilling af plads, der bekræftes i betalingsøjeblikket. Den tilsendte kvittering/faktura er din bekræftelse på optagelse på kurset.

Du har således først en plads på kurset, når du har betalt og modtaget en kvittering sendt til den e-mailadresse, du har angivet under betalingsprocessen. Inge Guldal ApS kan ikke tage specielle forholdsregler overfor særlige spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, hvorfor det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: inge@ingeguldal.dk  Du modtager kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at opbevare denne. Du kan ikke rekvirere den fra os efterfølgende.
Vi anvender det danske Easyme som betalingsgateway, og du kan derfor anvende alle de betalingskort/metoder som Easymeaccepterer.
Der modtages ikke andre betalingsformer.

Hvis du opdager en fejl i faktureringen, skal du blot rette henvendelse til inge@ingeguldal.dk efterfølgende, så det kan blive bragt i orden.

KURSUSBEVIS
Efter endt kursus udleveres kursusbevis. Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Der kan kun accepteres et fravær på over 10 %, hvis det er begrundet i force majeure. Denne regel er i overensstemmelse med Psykologforeningens regler om deltagelse i kurser under specialistuddannelserne. De fleste af de udbudte kurser kan indgå i psykologernes specialistuddannelser.

FORTRYDELSESRET OG EVT. REFUNDERING AF KURSUSBETALING
Aflyser Inge Guldal ApS kurset efter pladsens bekræftelse, refunderes det betalte beløb fuldt ud.

Ønsker man selv at afbestille sin(e) købt(e) plads(er) på et kursus, skal dette ske inden den specificerede tilmeldingsfrist, som er en måned før kursusstart. I givet fald refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på 500 kr.

Hvis du melder fra senere eller bliver syg, er dine penge tabt. Vi afholder små kurser, så vi har regnet med din tilmelding. Du er velkommen til at give din plads til en anden psykolog; du skal blot give os skriftlig besked, så vi har rette navn og adresse til deltagerbevis og deltagerliste.

ÆNDRINGER I KURSUSPROGRAMMET
Inge Guldal ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt aflyse kurser efter tilmeldingsfristen, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Hvis underviseren bliver syg eller forhindres i at gennemføre undervisningen på grund af udefrakommende omstændigheder, vil deltagerne altid få besked så hurtigt som muligt samt få kursusgebyret refunderet. Aflyses dag to på kurset fordi underviseren bliver syg, bliver dagen erstattet af en ny dato. Vi kan dog ikke give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, transport, hotel eller lignende.

BETALINGSBETINGELSER VEDRØRENDE PRODUKTER
Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.
Der gives ikke penge retur for onlineprodukter.

PÅ EGET ANSVAR
Vi gør opmærksom på, at ansvaret for anvendelse af vores produkter, kurser, lydfiler, anbefalinger m.m. alene påhviler dig som bruger.

Vores produkter er ikke beregnet til at erstatte professionel lægelig eller psykologisk rådgivning eller behandling. De er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom eller medicinsk tilstand.

Inge Guldal ApS opfordrer dig til at søge råd hos en kvalificeret professionel for enhver sundhedsmæssig bekymring, du måtte have angående dit helbred og velvære.

ADVARSEL
Hypnose-lydfiler må ikke aflyttes, mens du kører cykel, bil/motorkøretøj eller betjener elektriske maskiner. Er du i trance, kan du risikere at komme galt afsted.

ANSVAR
Ethvert erstatningsansvar, som Inge Guldal ApS måtte pådrage sig i relation til sine produkter og kurser, er begrænset til direkte skade og tab. Inge Guldal ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Inge Guldal ApS har handlet simpelt uagtsomt. Inge Guldal ApS’ erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

RETTIGHEDER
Inge Guldal ApS har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser og alle andre produkter i webbutikken. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Inge Guldal ApS’   virksomhed.

Inge Guldals navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkt(er)/materiale(r) og Inge Guldalsnavn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Inge Guldal berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse, beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Inge Guldal er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

AFTALEÆNDRING
Inge Guldal ApS har ret til på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

LOVVALG OG VÆRNETING
Uoverensstemmelser mellem Inge Guldal ApS og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som første instans.

Download pdf med Handelsbetingelser

 

© 2017 Inge Guldal ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Inge Guldal, Rothesgade 21.2.th., 2100 København Ø. CVR nr. 38403559.